בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט (להלן -“השירות”) ניתן על-ידי יוגה פנים מטעם נועה מוסקט (להלן “המרכז”), והוא ניתן בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך.

המונח “משתמש” להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. השימוש באתר כפוף להצהרות או תנאים נוספים שעשויים להופיע באתר והמרכז יהא רשאי להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של המרכז בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ”ל בלא קבלת הסכמת המרכז לכך, בכתב ומראש.
סימני המסחר באתר הינם קניינו של המרכז בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

פניות למרכז

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המרכז, ניתן לפנות ישירות למרכז בדואר אלקטרוני, בכתובת: info@face-yoga.co.il

אחריות

השירות מוצע לציבור הרחב “כמות שהוא – “As Is”.
המרכז לא ישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישא המרכז באחריות לטעויות ו/או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. המרכז לא ישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’.
המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר.
המרכז לא ישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.
המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
לעניין סעיף זה, “המרכז” משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.

קישורים
בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים למרכז (להלן – “אתרי צד ג’”): אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המרכז לבין בעלי אתרי צד ג’ יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למרכז כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
אין המרכז אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג’.
אין לפרש קישורים לאתרי צד ג’ כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המרכז לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

שינויים באתר

למרכז עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן ללא הודעה מראש.
המרכז עשוי לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם.
לכן, הנך מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, והמשך השימוש באתר מותנה בהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן.

פרסומים רשמיים של המרכז

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של המרכז, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

שונות

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור חדרה.
אזהרה: המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.
ייתכן כי חלק מהמידע המתפרסם באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. המרכז אינו אחראי למידע שמתפרסם על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמו. המרכז לא ישא כלל באחריות למידע, מודעות ו/או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים – ו/או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע שכזה.
לתשומת לבכם, בכפוף להליך רישום קצר בו הגולשים נדרשים למלא את כתובת האמייל שלהם, האתר יאפשר לגולשים להוסיף תגובות/הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות/הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן – “התגובות”). תוכנן של התגובות הן באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו כי המרכז אינו אחראי לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן.
המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
מובהר בזאת, כי המרכז יהא רשאי, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, הגמור והמוחלט, לערוך ו/או למחוק ו/או שלא להציג תגובות של גולשים כאמור שיש בהן משום פגיעה בצד שלישי כלשהו ו/או שיש בהן משום הפרה של הוראת דין ו/או חיקוק ו/או המכילות לשון הרע ו/או שלפי דעת המרכז אינן מתאימות לקוד המקצועי, האתי והערכי של המרכז.
השימוש באתר מותנה בהסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאים אלה, המשתמש יראה כמי שהסכים לכל התנאים כאמור והתחייב לפעול לפיהם.
קראתי את התקנון, הבנתי אותו ואת תנאיו, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי תקנון זה.